Formål

Projektets overordnede formål er at styrke danske SMV’ers forudsætninger for at realisere vækstmuligheder (det fremtidige mulighedsbillede) og/eller styrke resiliens (det fremtidige trusselsbillede) gennem en kvalificeret tilgang til at træffe kritiske beslutninger om fremtiden tidligt samt eksekvere strategisk herpå.

Om projektet

Baggrund for projektet

Danske SMV’er oplever i stigende grad at stå over for nye udfordringer og problemstillinger – men også vækstmuligheder – som stiller nye krav til en fremtidsparat forretningsmodel. Det gjorde sig gældende før COVID-19, men i særdeleshed også under og efter denne hidtil usete krise, som særligt er gået ud over SMV’erne, der agerer internationalt.

Virksomheders vedvarende konkurrenceevne hænger uløseligt sammen med organisatorisk og forretningsmæssig fremtidsparathed i en verden, hvor usikkerhed og uforudsigelighed er grundvilkår. En lang række studier fremhæver, at evnen til at omsætte ”fremtid” til virksomhedsnær, strategisk handling skaber tydelig værdi og forbedret konkurrenceevne. Blandt andet peger studier på:

  • At virksomheder i gennemsnit kan fastholde en konkurrencemæssig fordel i væsentlig kortere tid end tidligere, uden en gennemgribende ændring i kerneydelsen eller forretningsmodellen (faldet fra i gennemsnit 33 måneder før COVID-19til 27 måneder under COVID-19)
  • At fremtidsparate virksomheder har mere stabil indtjening og bedre evne til at fastholde værdiskabelse i omskiftelige omgivelser.
  • At kriseparate SMV’er er markant mere resiliente og bedre rustet til fremtiden.

Det er dog de færreste SMV’er, der har adgang til værktøjer, kompetencer eller ressourcer til proaktivt og systematisk at arbejde med deres fremtidige muligheds- og trusselsbillede. Derfor vil vi med dette projekt skabe bedre forudsætninger for, at danske SMV’er tidligt kan opnå indsigt i, hvordan globale teknologiske, samfundsmæssige og forretningsmæssige udviklinger påvirker deres forretning. Samtidig skal der sikres et kompetenceløft i forhold til at kunne omsætte "fremtidsindsigter" og usikkerhed til "fremtidsparathed" og konkurrenceevne gennem konkret strategisk handling.

Fremtiden er svær at arbejde med. Som virksomhed når man især langt med ”fremtiden”, når man mestrer at omsætte den til eksempelvis anvendelse af nye teknologier, innovation, forretningsmodeller og løsninger, eller rettidig kalibrering af risikohåndtering.

Om projektet

Projektets formål

Projektets overordnede formål er at styrke danske SMV’ers forudsætninger for at realisere vækstmuligheder (fremtidige mulighedsbillede) og/eller styrke resiliens (fremtidige trusselsbillede) gennem en kvalificeret tilgang til tidligt at træffe kritiske beslutninger om fremtiden og eksekvere strategisk herpå.

Mere konkret er SME Navigator et projekt, der tilbyder SMV’er viden, værktøjer og kompetenceudvikling – og dermed løftede forudsætninger – der gør det nemmere at omsætte "fremtid" til virksomhedsnær, strategisk handling og styrket konkurrenceevne i en usikker verden.

· Mange SMV’er har så travlt med at drive forretning, at der helt forståeligt sjældent er overskud til at løfte blikket og have et strategisk syn på fremtiden. Det betyder ofte, at potentiale går tabt eller risici rammer uventet. Samtidig ser vi alt for ofte, at SMV’er træffer strategiske beslutninger om fremtid primært baseret på nutiden, på mavefornemmelser og lederes forskellige meninger og holdninger. Dette projekt vil sikre, at flere SMV’er får tilgang til og erfaring med et værktøj til at udvide og kvalificere deres beslutningsgrundlag med viden om udviklingen i de eksterne drivkræfter, der påvirker deres forretning, og dermed sikre bedre træfsikkerhed i den strategiske beslutningstagen. Derudover sikrer projektet, at flere virksomheder får mulighed for og erfaring med at arbejde med kunstig intelligens som et led i deres strategiske overvejelser – hvilket ligeledes er et område, hvor danske SMV’er har et stort efterslæb.

Ambitionen er, at SME Navigator skal agere "springbræt" i denne henseende gennem to overordnede projektelementer:

  • AI-drevet horizon scanning-platform (Fremtidsindsigter): Der udvikles og understøttes en AI-drevet horizon scanning-platform som et operativt værktøj, der skal hjælpe danske virksomheder med tidligt at opnå indsigt i globale teknologiske, samfundsmæssige og forretningsmæssige udviklinger, med betydning for den enkelte virksomheds forretning i fremtiden. Disse er såkaldte fremtidsindsigter, som kan understøtte virksomhedens strategiske prioriteter, og som virksomheden givetvis ikke ellers ville have haft tilgang til på samme systematiske vis. Se yderligere forklaring på horizon scanning som fremtidsforskningsmetode i bilag.
  • Udviklingsforløb for "fremtidsparate" SMV’er (Fremtidsparathed): Der faciliteres en række virksomhedsnære og anvendelsesorienterede udviklingsforløb, hvorigennem SMV’er får eksperthjælp til at opbygge og forankre proces, mindset og kompetence til at arbejde strategisk med deres fremtidige muligheds- og trusselsbillede samt konkret at eksekvere herpå. Forløbet vil tage virksomheden med på en rejse mod at kunne arbejde strategisk med fremtiden og at kunne omsætte ”fremtid” til konkret strategisk handling, omend der er tale om at mitigere risici eller forfølge muligheder.

Platformen udvikles med fokus på målgruppens reelle behov, men platformen vil være gratis og tilgængelig for alle.

”TimeLog har fået stort udbytte af at deltage i SME Navigator med CIFS og Beecon. Det er interessant at kigge længere frem end den typiske 2-3-årige strategi. Vi skal både have det lange lys på og kunne agere hurtigt. Det kan være svært at tage den nødvendige tid til at arbejde struktureret med, hvordan omverdenen påvirker os på langt sigt. Virksomhedsforløbet har givet os brugbare redskaber og metoder. Vi har et nødvendigt fundament for at agere hurtigt, når det er nødvendigt.”

Per-Henrik Pelle Nielsen
CEO, TimeLog

Bliv fremtidsparat

Tilmeld dig og få adgang til Fremtidsindsigter gennem AI-drevet horizon scanning-platform og gratis udviklingsforløb.